Násilí není normální | PČR

Jelikož se problém domácího násilí nevyhýbá ani seniorům, kteří jsou z pohledu Policie ČR jednou z nejohroženějších skupin, připravily policistky oddělení tisku a prevence společně se Statutárním městem Kladnem preventivní projekt s názvem „Násilí není normální!“. Ten byl premiérově představen  v roce 2016 klientům Střediska komplexní sociální péče Fontána v Kladně.

Od představení projektu proběhlo nespočet setkání policistů a seniorů a vždy se tato akce setkala s velkým úspěchem.

Policistky nejprve seznámí přítomné posluchače s projektem. Dále následuje přednáška specialisty, z řad policistů OOP, nebo služby kriminální policie, kteří se dlouhodobě věnují dané problematice.

Po přednášce proběhne živá diskuze na výše zmiňované téma. Účastníci besedy vždy aktivně diskutují a zahrnují strážce zákona zvídavými dotazy a postřehy.

Pracovnice oddělení tisku a prevence přidají kazuistiku na dané téma. Také přítomné informují o další trestné činnosti páchané na seniorech. Tyto preventivní aktivity jsou nabízeny prostřednictvím sociálního odboru města Kladna všem organizacím sdružujícím důchodce.


Statistika Světové zdravotnické organizace říká, že každý šestý senior nad 60 let zažil psychické či fyzické týrání. Výjimkou není ani Česká republika, kde má s psychickým týráním zkušenost 11,6 procent seniorů. Často se také senioři setkávají se sexuálním násilím či finančním nátlakem.


Problémem samozřejmě není jen samotné domácí násilí, ale také týrání lidí v domovech důchodců.

Bylo zjištěno, že na Lince seniorů se nejčastěji setkávají s násilím v jeho psychické a ekonomické podobě. Časté je také zanedbávání, vydírání. Po psychickém násilí v podobě ponižování, zesměšňování a nátlaku dochází i k omezení osobní svobody – rodina společně žijící se seniorem mu zakazuje užívat některé části domu, vypíná přívod vody či tepla, či jinak dává seniorovi najevo, že on není tím, jehož životní potřeby by byly v domě respektované.

Důvody domácího násilí se vždy liší podle jednotlivých případů. Nezřídka hraje roli nedostatečně zvládnutá životní role trýznitele: může to být například nezaměstnanost, rozpad partnerského vztahu, problémy s alkoholem či jinou závislostí.

Často se stává, že starší rodiče v náročné situaci pomohou svému dítěti – nabídnou bydlení či zaplatí splátku, pak se ale situace vymkne kontrole a počáteční pomoc začne být trvale vyžadována s tím, že trýzniteli se tak častěji stávají právě vlastní děti seniorů.

Tato problematika se nedotýká pouze žen, ale často také mužů.

Násilí páchané na seniorech bohužel často probíhá i mimo rodinu, například v domovech seniorů, ústavech sociální péče či lůžkových zařízeních se zdravotní péčí. Personál, který necitlivým přístupem zanedbává úmyslně či z nedbalosti péči o seniory, se tak dostává do roviny pachatele. Problémem je, že senioři málokomu řeknou o svých problémech. Často si také různá příkoří, která se jim stanou, kladou sami sobě za vinu. Nikdo však není povinen toto jednání a zacházení snášet. Ve většině případů je první projev násilí jen začátek, proto doporučujeme jednat hned a nepodceňovat situaci.


Podle výzkumů kriminologického ústavu naprostá většina obětí neví, kam se obrátit o pomoc. Neznají organizace, které by jim pomohly a podpořily by je tento krok udělat. Velmi dostupnou pomoc lidem nabízí linky krizové pomoci, na které se rok od roku obrací čím dál více lidí.


Jak by se tedy oběti násilí či osoby, mající podezření z týrání seniorů, měly zachovat?

 • Pokuste se násilí okamžitě zastavit
 • Vyhledejte odbornou pomoc (soc. pracovníky, lékaře, krizová centra, organizace pro pomoc obětem)
 • Pokud hrozí akutní nebezpečí, volejte okamžitě policii, která může násilníka na čas vykázat ze společného obydlí. Tento čas se poté může využít k budování nového začátku
 • Řešte problém pokud možno na samotném začátku
 • Seniorům také doporučujeme jako prevenci před násilím, týráním či zanedbáváním udržovat kontakt se svými vrstevníky, sousedy a přáteli
 • Před převodem majetku se poradit s právníkem, který vám může nastínit potenciální rizika převodu a poradit, jak právně ošetřit setrvání v domácnosti i po jejím převodu
 • Trvat na dodržování vašeho soukromí v bytě i v ústavu
 • Pamatovat, že máte právo na informace a vlastní rozhodnutí

Několik informací z projektu „Násilí není normální!“:

Co je domácí násilí

 • Domácím násilím je obecně rozuměno chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Skrze užití moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násilný partner chování druhého.
 • Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické, sociální (vynucenou izolaci) či ekonomické násilí, k nimž dochází mezi blízkými osobami. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, ale dochází i k násilí na dětech, starých osobách, násilí žen proti mužům, či k násilí v homosexuálních vztazích.
 • Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám.

Základní informace:

 • Násilí mezi blízkými není normální.
 • Nikdo není povinen trpět!
 • Nikdo nemá právo jiného týrat psychicky i fyzicky!
 • Není za co se stydět. Vina je na straně násilníka!
 • Nepomůže nechávat si své pocity pro sebe – je dobré o trápení s násilným chováním blízké osoby říci známým, příbuzným, na které je možné se spolehnout.

Násilné chování blízké osoby může u ohrožené osoby vyvolat:

 • stálý stres a strach z příštího setkání
 • pocit, že cokoliv udělá jinak, než násilná osoba říká, může to znamenat konec
 • pocit, že důvodem násilí blízké osoby jsou jen její chyby, že je to všechno její vina
 • snižování skutečných následků násilného chování blízké osoby
 • „slepotu“ vůči nebezpečí, které může v budoucnu hrozit (ohrožení života)
 • pocit, že nikdo nemůže pomoci

Znaky domácího násilí:

 1. Opakování a dlouhodobost – z jednoho útoku jakéhokoliv charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.
 2. Eskalace – domácí násilí se stupňuje od útoku proti lidské důstojnosti k fyzickým útokům až k závažným trestným činům ohrožující zdraví nebo život.
 3. Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na ohroženou osobu a násilnou osobu – domácím násilím nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde je rovné nebo střídavé postavení stran incidentu.
 4. Neveřejnost – domácí násilí probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.

Proč je domácí násilí nebezpečné?

 • Je skryté před zraky veřejnosti i státních orgánů.
 • Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již vztah není bezpečný.
 • Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to zpravidla i obydlí, ze kterého nemá kam odejít.
 • Má vzrůstající tendenci – zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti (urážky, vydírání, ponižování), následují útoky proti zdraví (facky, bití, škrcení) a může vyústit až v útoky proti životu.

Prioritou Policie ČR je zajistit bezpečí ohrožených osob a řešit situaci včas, cestou sociálně – právních opatření v kombinaci s opatřeními trestně – právními.

nprap. Michaela Nováková

Prezentace - Násilí není normální