V Křinci na Nymbursku mají mobilní Pol Point

KRAJ – V rámci dvou desítek již vybudovaných Pol Pointů na území Středočeského kraje je „křinecký“ druhým unikátem. Bezpečná místnost není vybudována v objektu služebny, ale uvnitř mobilního kontejneru. 

Křinečtí, ale také obyvatelé okolních měst a obcí, mohou oznamovat jakékoliv protiprávní jednání prostřednictvím Pol Pointu. Pol Point v Křinci je unikátní tím, že se nejedná o místnost v budově, ale nachází se v samostatném kontejneru před policejní služebnou.

V rámci již vybudovaných dvou desítek Pol Pointů od února 2020 do současnosti ve Středočeském kraji  je „křinecký“ Pol Point druhým unikátem vybudovaným v mobilním kontejneru (první již mohou občané využívat v Rožmitále pod Tremšínem).

Nově zřízený POL POINT představil ředitel středočeských policistů, brigádní generál Václav Kučera, také starostovi městyse Křinec, Ing. Janu Lebduškovi, který byl také první, kdo si POL POINT vyzkoušel v praxi.

Soukromí i úspora času

POL POINT je nový bezkontaktní způsob komunikace občana s policií, kdy oznamovatel nemusí čekat na policejním oddělení na příjezd policisty, pokud řeší události v terénu, ale může vyřešit svou záležitost okamžitě – videokonferenčně.

Systém Pol Point mohou pro kontakt s policií, který není naléhavý, využít lidé, kteří například chtějí ušetřit svůj čas. Podle slov ředitele Kučery je však důležitá i možnost využít „soukromé“ a bezpečné prostředí k podání oznámení, „ třeba v případě, kdy by oběť trestného činu cestu na policejní služebnu vnímala jako další, druhotnou újmu,“ sdělil Václav Kučera.

Systému Pol Point však využívají i samotní policisté. Pokud potřebují někoho vyslechnout v rámci podání vysvětlení, není nutné ho vždy předvolávat na služebnu: někdy stačí pozvání do této místnosti.Místo podpisu pod protokolem pak poslouží nahrávka komunikace, která se přikládá k policejnímu spisu.

Projekt také snižuje administrativní zátěž policistů v přímém výkonu služby – a naopak zvyšuje jejich operativnost a flexibilitu; ve svém důsledku zrychluje reakce policie na aktuální problém občanů,“ zdůraznil krajský ředitel, generál Václav Kučera.

Prostřednictvím POL POINTU lze oznámit jakékoliv protiprávní jednání v záležitostech, které snesou odkladu a u kterých není nutné – s ohledem na život a zdraví – kontaktovat linku tísňového volání 158.

JAK SYSTÉM POL POINT FUNGUJE

Tato nová alternativa komunikace občana s policií – „POL POINT“ (v překladu „policejní bod“), je založena na již vybudované síti videokonferenčního systému. Občan může systém POL POINT využít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni (pokud je ohrožen na zdraví a životě sám, nebo někdo jiný)kdy přednostně platí využití tísňové linky 158.

Bezpečná kontaktní místa umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí k podání oznámení. Mohou jej využít v případě, že se sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, nebo chtějí podat oznámení o trestném činu, nebo jiném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, nebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času.

V rámci zmíněné infrastruktury jsou budována místa s videokonferenčními jednotkami, která jsou přímo dostupná občanům na území Středočeského kraje. Současně byla vytvořena dvě centrální místa (tzv. operační místnosti), které jsou v současné době dostupné každý den od 8.00 do 22.00 hodin.

Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení a dokumentovat jej. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu. Projekt také snižuje administrativní zátěž policistů v přímém výkonu a naopak zvyšuje jejich operativnost, flexibilitu a ve svém důsledku zrychluje reakce policie na aktuální problém občanů.

PROJEKT NABÍZÍ TŘI ZPŮSOBY KOMUNIKACE

Systém POL POINT je z technického hlediska nadstavbou již zavedené infrastruktury videokonferencí v trestním řízení, která je v praxi středočeských policistů běžně používaná. Projekt POL POINT je budován jako soubor třech základních způsobů komunikace podle místa, odkud občan s policistou komunikuje.

Prvním způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti (tak jako v současné době v Týnci nad Sázavou) kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství. Tato zabezpečená místa, s možností nepřetržitého provozu, vznikají jako samostatné místnosti při obvodním oddělení PČR nebo v budovách obecní policie. Terminály umístěné v těchto místnostech jsou napojeny přímo do VPN sítě.

V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa, po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu, umožněn vstup do této místnosti. Bez elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit. Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti, nemůže nikdo další vstoupit, pokud není vstup na dálku umožněn policistou. Naopak občan může z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou těchto místností je tak nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele.

Druhým způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou. Tato místa jsou zřizována při obecních úřadech, kde jsou základní funkce systému zajišťovány pověřenými pracovníky obecního úřadu. Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat. V případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním úřadu, je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního úřadu je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení. Provozní doba odpovídá zpravidla úředním hodinám obecního úřadu, případně záleží na domluvě s úředníky úřadu.

Třetím způsobem je možnost komunikace z místa čistě virtuálního, tedy z vlastního technického zařízení (pozn.: osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta (SW klienta) připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě. Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače. Výhodou tohoto způsobu připojení je neomezený prostor, odkud se může občan připojit, třeba z domova, ze zaměstnání nebo i ze zahraničí. Důležitá je dostatečné technické zařízení a dostatečná síla internetového připojení na straně oznamovatele.

KDE JIŽ POL POINTY FUNGUJÍ

Možnost podat oznámení novým alternativním způsobem – prostřednictvím videokonference – mají již občané v obci Karlštejn, Lysé nad Labem, Zruči nad Sázavou, Čechticích, Kostelci nad Labem, Týnci nad Sázavou, Sadské, Rožmitále pod Třemšínem, Králově Dvoře nad Labem a nyní také v Křinci.

Další POL POINTY jsou zřízeny v budovách obecních či městských úřadů, a to v Přerově nad Labem, Rudné, Sedleci – Prčice, Lánech, Pyšelích, Krásné Hoře n/Vltavou, Velvarech či Kamýku nad Vltavou. Zatím jeden z posledních Pol Pointů byl pro občany zprovozněn přímo v historické budově státního hradu, a to na Křivoklátě.

KONTAKT S POLICIÍ V SYSTÉMU POL POINT –  REKAPITULACE

Bezobslužné bezpečné místnosti – v objektech a zázemí Policie ČR (po zazvonění jsou na dálku odemčeny dveře, občan vstoupí a komunikuje pomocí videokonferenčního zařízení, které samo začne fungovat a není je třeba nijak ovládat; může kdykoli odejít, ale dokud je uvnitř, nikdo další se za ním nedostane): Karlštejn, Lysá nad Labem, Zruč nad Sázavou, Čechtice, Kostelec nad Labem, Týnec nad Sázavou, Sadská, Týnec nad Labem, Rožmitál pod Tremšínem, Křinec, Králův Dvůr nad Labem.

Poloobslužné místnosti – v budovách obecních či městských úřadů, které fungují v jejich úředních hodinách (občana do této místnosti uvede pověřený pracovník, který ověří totožnost a zprovozní videokonferenční zařízení; následně příchozího už nechá o samotě): Rudná, Sedlec-Prčice, Přerov nad Labem, Lány, Pyšely, Krásná Hora nad Vltavou, Velvary, Kamýk nad Vltavou, státní hrad Křivoklát.

Možnost komunikovat přes internet pomocí vlastního zařízení (počítač s kamerou a mikrofonem, tablet, chytrý mobil) odkudkoli, včetně zahraničí: přístupové údaje si lze vyžádat e-mailem na adresu krps.polpoint@pcr.cz, kdy je třeba uvést jméno a příjmení, číslo dokladu totožnosti a stručně přiblížit předmět oznámení; tento způsob také využívají policisté, pokud předpokládají, že později ještě budou potřebovat hovořit s někým, s kým se setkali v terénu.


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence 
KŘP Středočeského kraje