Středočeští hygienici prezentují výsledky své práce za rok 2018 | HYG

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vydala Výroční zprávu o činnosti za rok 2018. Vyplývá z ní mimo jiné, že v loňském roce bylo zkontrolováno 2 366 stravovacích zařízení, 141 dětských letních rekreací, 316 koupališť, 312 zdravotnických zařízení a kontrol v souvislosti s pracovními podmínkami proběhlo 2 435. Hygienici za zjištěná pochybení ve všech oblastech činnosti uložili 1 149 (2017 – 756) sankcí v celkové výši 3 641 150 Kč (2017 – 2 798 000 Kč).


„Stejně jako v roce 2017 jsme i loni celkově provedli oproti plánu více kontrol, například stravovacích nebo zdravotnických zařízení a udělili jsme více sankcí. Stále také přibývají podněty od veřejnosti. Bohužel se zvýšil počet epidemických výskytů zejména v souvislosti se střevními obtížemi a stoupl také počet lidí nakažených Lymeskou borreliózou a klíšťovou encefalitidou,“ hodnotí uplynulý rok ředitelka KHS Jarmila Rážová a dodává: „V uplynulém roce jsme se také potýkali se zvýšeným výskytem spalniček, což opět podtrhuje význam očkování.“


Souhrn výsledků za rok 2018 ve vybraných oborech činnosti:

V loňském roce bylo ve Středočeském kraji zkontrolováno 2 366 stravovacích zařízení. Kontrol (včetně opakovaných) provedli hygienici 2 616. Nejčastější nedostatky se tradičně týkaly nedostatečné provozní hygieny, nedodržení obecných požadavků na potravinářské prostory, chybné označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů nebo nesprávného skladování potravin či skladování potravin prošlých. Za zjištěná pochybení bylo uloženo 829 sankcí v celkové výši 2 702 900 Kč. Hygienici provedli také 743 kontrol školních jídelen (včetně výdejen, vývařoven, bufetů apod.), z nichž u 121 shledali závady. Uděleno bylo 93 pokut v celkové výši 249 500 Kč.

V roce 2018 provedli středočeští hygienici celkem 316 kontrol koupacích vod. Zkontrolováno bylo 120 přírodních koupališť a koupacích míst, 196 umělých koupališť a také 48 saun. Loňský rok byl výjimečný extrémními teplotami a slunečným počasím, a přestože tyto faktory mívají na kvalitu venkovní vody negativní vliv, většina sledovaných lokalit si kvalitu vody udržela slušnou, což platilo zejména pro Slapy. Během sezóny nebyl vydán žádný zákaz koupání.  U umělých bazénů byly závady zjištěny ve 23 %, nebyly však alarmující. Většinou šlo o nedodržení požadované kvality vody, které provozovatel ihned řešil zastavením provozu a výměnou vody.


KHS vydává také stanoviska podle stavebního zákona, nejčastěji k výstavbě bytů či rodinných domů. U nich hygienici posuzují všechny aspekty ochrany před hlukem při jejich umisťování. V loňském roce bylo v této souvislosti vydáno 12 853 stanovisek, což oproti roku 2017 představuje nárůst o 924.


Hygienici provedli loni také 479 kontrol zaměřených na dodržování jakosti pitné vody dodávané zejména menšími vodovody pro veřejnou potřebu.  V 19 % případů byly shledány závady, a to zejména v jakosti dodávané vody (a to i v nedodržení mikrobiologických ukazatelů), dále pak v nedostatečné četnosti kontrol či nedodržení povinnosti zasílat rozbory pitné vody do informačního systému PiVo (Pitná Voda). Za zjištěné závady bylo uděleno 25 sankcí v celkové výši 62 000 Kč, což oproti roku 2017 představuje nárůst o 17 sankcí a 35 000 Kč.

V roce 2018 bylo ve Středočeském kraji ohlášeno celkem 246 (2017 – 242) zotavovacích akcí pro děti a 38 (2017 – 53) jiných podobných akcí (dětské tábory). Celkový počet rekreovaných dětí během prázdnin byl 25 377 (2017 – 24 214).  Hygienici provedli na těchto akcích celkem 141 kontrol, tedy stejně jako v roce 2017. Zjištěné závady se týkaly především zásobování akce pitnou vodou, nebo nedostatků ve zdravotní dokumentaci. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo celkem 6 sankcí v celkové výši 12 500 Kč (2017 – 0 Kč).

Středočeští hygienici loni řešili také 87 podnětů z oblasti hygieny práce (v roce 2017 to bylo 81). Týkaly se především pracovního prostředí (vysoká teplota v letních měsících a nízká v zimních měsících), nedostatečného větrání, nevyhovujícího sanitárního zařízení nebo nedostatečného úklidu v něm, špatné údržby pracovišť nebo neposkytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům. Z celkového počtu šetřených podnětů vyhodnotili hygienici 21 % jako oprávněných. Celkem bylo v této oblasti uloženo 51 sankcí v celkové výši 284 000 Kč (v roce 2017 to bylo 36 sankcí v celkové výši 309 000 Kč).

Loni bylo ve Středočeském kraji zaznamenáno 65 onemocnění klíšťovou encefalitidou (2017 – 53), 427 případů Lymeské borreliózy (2017 – 317) a u 237 lidí se objevila žloutenka (2017 – 329). Hygienici řešili také 10 epidemických výskytů (většinou střevní onemocnění), což je o 3 více, než v roce 2017.


Plné znění Výroční zprávy o činnosti Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za rok 2018 naleznete zde.

Výroční zprávu za rok 2017 si přečtete zde.


Nejčastěji zjišťované závady při kontrolách stravovacích zařízení 2018

 

Nejčastěji ukládaná nápravná opatření při kontrolách stravovacích zařízení 2018

 

Kontroly zotavovacích akcí pro děti a škol v přírodě 2018

 

Přehled epidemických výskytů v roce 2018 dle jednotlivých okresů a diagnóz

 

Počet hlášených případů a nemocnost u vybraných nákaz v letech 2017 a 2018

 

Přehled podnětů a oznámení přijatých v roce 2018