V loňském roce uzavřeli hygienici ve středních Čechách 11 restaurací | HYG

V roce 2018 vykonali zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje v provozovnách stravovacích služeb celkem 2 616 kontrol, a to zejména v restauracích (1 061), stáncích s občerstvením (525), provozovnách závodního stravování (393) a také ve zdravotnických zařízeních (66) a zařízeních sociálních služeb (157).  Za zjištěné nedostatky pak v tomto období udělili 829 finančních sankcí v celkové výši 2 702 900 Kč. Za méně závažné nedostatky dostali provozovatelé 324 napomenutí.


„Pravidelně provádíme také odběr vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení, abychom ověřili jejich nezávadnost. V loňském roce jsme vzorků odebrali 802 a z nich 34 %, tedy 270, nevyhovělo,“ doplňuje k výsledkům kontrol stravování v loňském roce ředitelka KHS Jarmila Rážová.


Mezi nejčastější nedostatky, které středočeští hygienici v loňském roce odhalili, patří nedostatečná úroveň provozní hygieny (582 případů), dále pochybení v obecných požadavcích na potravinářské prostory (555 případů), v označování polotovarů a rozpracovaných pokrmů (347 případů) a objevují se také potraviny s prošlým datem použitelnosti (210 případů).

V souvislosti s těmito nedostatky bylo vydáno celkem 288 opatření, z toho 98 spočívalo v nařízení sanitace provozovny, 52 v nařízení vyřazení potravin z použití ze stravovací služby, 41 v pozastavení výkonu činnosti a 12x byla nařízena také speciální ochranná deratizace či desinsekce. K okamžitému uzavření provozovny přistoupili středočeští hygienici v 11 případech. Z celkového počtu kontrol jich 237 (tedy 9 %) proběhlo na základě podnětů spotřebitelů.

Hygienici pokračovali i loni v kontrolách dodržování tzv. protikuřáckého zákona. Provedli celkem 1 465 kontrol a nedostatky, které spočívají převážně v chybném značení provozovny, byly zjištěny v 83 případech.  31 kontrol proběhlo v rámci společné kontrolní akce Policie ČR a dalších dozorových orgánů nazvané HAD („Hazard, Alkohol, Drogy“). Za nedodržení tohoto zákona bylo uloženo celkem 52 finančních sankcí ve výši 155 600 Kč.

 

Plné znění Zprávy o činnosti odboru hygieny výživy KHS Středočeského kraje za rok 2018 naleznete zde

 

Nejčastěji ukládaná nápravná opatření v provozovnách stravovacích služeb 2018

 

Nejčastější zjištěné závady v roce 2018

 

Porovnávací tabulka 2016 – 2018

* Zákon vstoupil v platnost 3. 5. 2017