Komunikace s médii a veřejností | PČR

Nedílnou součástí policejní činnosti je komunikace s médii a veřejností, kterou primárně zajišťují pracovníci Oddělení tisku a prevence. Jejich úkolem je informovat veřejnost o aktuálních událostech na území Středočeského kraje, ale také o preventivních aktivitách souvisejících s předcházením rizik spojených s nápadem trestné činnosti v různých oblastech.

Informovanost občanů o aktuálních událostech mají na starosti převážně tiskoví mluvčí. Ti vydávají tiskové zprávy, které pravidelně umisťují na webové stránky Policie české republiky. Zároveň využívají spolupráce s médii, kterým jsou rovněž tyto zprávy distribuovány a také se zástupci měst a obcí, kam přispívají aktualitami na webové stránky Bezpečných měst. Tato spolupráce je v dnešní době na velmi dobré úrovni a díky zpětné vazbě od občanů, kterým jsou tyto informace předávány, lze zkonstatovat, že se veřejnost velkou měrou podílí i na následném objasňování trestné činnosti, díky jejich poznatkům předaných policistům v případech zveřejňování výzev pomoci při pátrání.

Média jsou ze strany policie využívána nejen k informovanosti v oblasti kriminality, ale také dopravního zpravodajství. Zástupci médií se snaží reagovat na potřeby policie a důležité zprávy vydávat cestou svých informačních zdrojů. Díky tomu má veřejnost možnost získávat aktuální přehled o dění v této oblasti.

Policie Středočeského kraje předává informace veřejnosti také prostřednictvím krátkých videospotů FKU – Fakta, Kauzy, Události, jejichž obsahem jsou pátrací relace po hledaných osobách, po totožnosti neznámých pachatelů a také preventivní rady. Občané je mohou nalézt na kanálu YouTube, pod názvem „Bezpečná společnost“ označená jako FKU.

 

 

Policejní mluvčí a preventisté zároveň realizují primární a sekundární prevenci mířící ke konkrétním cílovým skupinám s ohledem  na danou problematiku. Vydávají tiskové zprávy obsahově zaměřené na preventivní rady v rámci svých regionů a vždy reagují nejen na zjištění nebo možný výskyt patologických jevů u konkrétních cílových skupin, ale také na to, k jaké trestné činnosti dochází v souvislosti s konkrétním ročním obdobím a problematice spojené s lokalitou okresů v rámci Středočeského kraje.

Cílovými skupinami jsou děti a mládež na základních a středních školách, kterým nabízejí besedy na různá témata (šikana, drogová problematika, osobní bezpečí, kyberproblematika aj.), dále senioři, které navštěvují v klubech a zařízeních, kde  předávají informace spojené s předcházením možného protiprávního jednání pachatelů, jejichž obětmi se mohou stát. Další takovou skupinou jsou řidiči, kterým v rámci dopravně bezpečnostních akcí poskytují informace a rady spojené s bezpečností a plynulostí silničního provozu. V rámci prezentační činnosti se účastní také akcí pořádaných pro širokou veřejnost.

Nastavení vzájemné pozitivní komunikace mezi policií, médii a veřejností je jedním z hlavních cílů vedoucích k předcházení výskytu patologických jevů v naší společnosti, ale také ke snížení rizik spojených s neinformovaností a neznalosti důsledků ve výše uvedených oblastech a především směřující k zajištění bezpečnosti občanů.

 

por. Bc. Marcela Pučelíková