Bezpečně na vodě

V období letních měsíců využívá spousta lidí naše vodní toky k trávení své dovolené. Sjíždění řeky však není pro každého, je třeba myslet na to, že vodní živly jsou občas nepředvídatelné a je nutné se dobře připravit. Zároveň si musíme uvědomit, že tak jako existují pravidla pro silniční dopravu, i vodní toky či přehrady nejsou místem bezpráví. Všechna příslušná práva a povinnosti týkající se pobytu na našich vodních plochách zaštiťuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

V ustanovení § 28 zmíněného zákona je definován účastník plavebního provozu na vodní cestě následujícím výčtem:

 • vůdce plavidla,
 • člen posádky plavidla a další osoby na plavidle nebo mimo plavidlo vykonávající činnosti spojené se zajištěním bezpečné plavby,
 • cestující,
 • osoba obsluhující plavební komoru či jiné plavební zařízení,
 • osoba, která se na vodní cestě koupe nebo potápí, a
 • osoba vykonávající na vodní cestě činnost, která může ovlivnit bezpečnost plavebního provozu.

Více informací ve videu zde.

To znamená, že jako účastník plavebního provozu – ať už jste háček, zadák, nebo se jdete pouze smočit do vody – musíte zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby:

 • nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu,
 • k ohrožení lidského života nebo zdraví,
 • ke vzniku škody na majetku,
 • abyste nezpůsobili nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí.

Pokud dojde na vodním toku či ploše k nehodě, je třeba ji nahlásit na Středisko říční informační služby na čísle 840 111 254. Volat můžete také na tísňové linky složek integrovaného záchranného systému, tedy Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a Zdravotnické záchranné služby.


Stejně jako na souši, i provoz na vodě je řízen plavebním značením, kterým se jeho účastníci musí řídit. Lze ho najít na hladině, březích a na stavbách na vodní cestě, kromě značek sem řadíme i světelné a zvukové signály. Více informací ve videu zde.

Mezi základní plavební pravidla a zásady bezpečného pobytu u vody patří:

 • Nechoďte se koupat sami, unaveni nebo pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
 • Neskákejte do vody v neznámých místech.
 • Plavejte pouze ve vyznačených prostorech, které jsou vyhrazeny signálními značkami a žlutými kuželovými bójemi. Úplný zákaz koupání platí v blízkosti přístavišť, na trasách přívozů nebo v blízkosti mostů.
 • Neplavte do blízkosti plavidel či plavební dráhy a nekřižte dráhu přibližujícím se plavidlům. Více informací ve videu zde.
 • U dětí do 15 let a neplavců se doporučuje mít na plavidle řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestu a na jezech od WW2 a výše i přilbu. U dospělých se pak doporučuje záchranná vesta a přilba na jezech od WW2 a výše.

Plovací vesty jsou vhodné při plavání v jakékoliv vodě, zároveň hřejí a chrání před nárazy. Není však vhodné je používat jako sedačku či opěrku, jelikož by se tímto nesprávným zacházením mohly poškodit, ačkoliv jsou zhotoveny z kvalitních materiálů. Nejideálnější je mít vestu jasné barvy, která je ve vodě lépe vidět, a to i za zhoršených viditelných podmínek. Je třeba ji následně skladovat suchou a nedoporučuje se ji sušit na přímém ostrém slunci.


 • Rychlost plavby je omezena na 10 km/h na vodních cestách, které jsou vzdáleny do 25 metrů od břehu, nebo na vodních nádržích a ostatních rozlehlých vodních cestách vzdálených do 50 metrů od břehu. Stejná povolená nejvyšší rychlost platí i při projíždění prostorů vyznačených pro koupání. Rychlost však může být omezena i na vodách, kde je šířka dostatečná k plavbě mimo výtlačný režim, například na Vltavě v Praze nebo na Slapech.
 • Pro požití alkoholu v plavebním provozu platí stejná pravidla jako na silničních a dálničních sítích, která jsou stanovena zákonem o silničním provozu.

Vodní záchranná služba ČČK vytvořila Desatero bezpečného pobytu u vody zpracované do obrázkové podoby, která děti zaujme, zároveň poučí o rizicích a jak je efektivně řešit.

Vodácké desatero, formulované Českým svazem kanoistiky, je cílené pro všechny, kteří se rozhodnou trávit svůj volný čas na vodě. Jeho dodržováním Vás nic nepřekvapí a dovolená se obejde bez vážných komplikací.

 


Mezi 5 nejčastějších přestupků dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, patří:

 • osoba se neřídí plavebním značením, zvukovými nebo světelnými signály (§ 43 odst. 2 písm. c),
 • osoba neučiní opatření k odstranění překážky na vodní cestě nebo překážku na vodní cestě viditelně neoznačí (§ 43 odst. 2 písm. d),
 • osoba u sebe nemá při plavbě na plavidle průkaz způsobilosti nebo platný lékařský posudek (§ 43 odst. 3 písm. b),
 • osoba nesplní některou z povinností v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu (§ 43 odst. 5 písm. h),
 • osoba poruší některý ze zákazů na vymezené vodní ploše (§ 43 odst. 1 písm. k).

nprap. Mgr. Lucie Kostečková

tisková mluvčí PČR


Více informací k této problematice naleznete zde:

www.policie.cz

www.plavebniurad.cz

www.vzs.cz

www.kanoe.cz

www.ceskatelevize.cz/porady/11901895829-bezpecnost-plavebniho-provozu/dily/