Vedoucí školního policejního střediska aneb policistka velící mužskému kolektivu | Rozhovor | PČR

Funkci vedoucí školního policejního střediska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje vykonává již šestým rokem mjr. JUDr. et Mgr. Petra Hofmanová. Této policistce je 43 let, je rozvedená a má dva syny (14 a 12 let). Volného času při svém pracovním nasazení, jak sama říká, moc nemá, ale kromě péče o dva syny a domácnost se ráda věnuje četbě, pěší turistice – poznávání ČR a již čtyři roky je trenérkou florbalu v Nymburce (mladší žáci).


Jak a kdy začala vaše policejní kariéra? Popište nám svůj průběh služby u Policie ČR a co vlastně je nyní vaší doménou jako vedoucí školního policejního střediska?

K Policii ČR jsem nastoupila 1. 12. 1995 jako občanský zaměstnanec – referent na tehdejší Okresní úřad vyšetřování v Nymburce. Během půl roku jsem úspěšně absolvovala všechny potřebné testy pro vstup do služebního poměru příslušníka Policie ČR (k 1. 6. 1996), policistkou jsem už 23 let. Až do roku 2012 jsem nezměnila místo služebního působiště, tedy Nymburk, postupně jsem se přes práci tzv. asistenta vyšetřovatele a vyšetřovatele (od roku 2000, mimo jiné specialista na násilnou a drogovou trestnou činnost, člen krajského toxi týmu) dostala až k vedoucí pozici, konkrétně vedoucí oddělení obecné kriminality SKPV v Nymburce. Nymburskou služební etapu jsem končila na pozici koordinátora územního odboru policie Nymburk.

Trestní právo bylo vždy mým koníčkem. V období let 1997 – 2006 jsem postupně při výkonu služby a za podpory rodiny vystudovala Policejní akademii ČR v Praze (bakalář v oboru bezpečnostně právní studia v roce 2001, magistr v oboru policejní management a kriminalistika v roce 2003) a titul doktor práv v oboru bezpečnostní služby jsem získala na Akadémii Policajného zboru SR v Bratislavě v roce 2006, zaměřovala jsem se vždy právě na trestní právo a kriminalistiku. V současné době studuji doktorský studijní program na Policejní akademii ČR v Praze, obor bezpečnostní management a kriminalistika.

V březnu 2012 jsem se stala vedoucí středočeského odboru vnitřní kontroly, ale o rok později jsem využila nabídky a v červnu 2013 jsem začala působit jako vedoucí školního policejního střediska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, které sídlí v Sadské u Nymburka. Vedení vzdělávacího a výcvikového střediska pro celou středočeskou policii pro mě bylo velkou výzvou, ale také dalším středobodem mé policejní kariéry. Možnost podílet se na mnoha projektech středočeské policie, a to nejen vzdělávacích, mě nesmírně obohatila, a s podporou týmu, který vedu, jsem získala ocenění Policista roku 2018 v rámci středočeského krajského ředitelství. Myslím si, že toto ocenění, kterého si nesmírně vážím, souvisí také s tím, že služba u Policie ČR je mým celoživotním koníčkem, vnímám ji jako svoje poslání, a i po těch letech mě stále baví. Považuji se za policejního srdcaře, který službě věnuje i spoustu svého osobního času.

Co všechno je náplní práce školního policejního střediska?

Krajská školní policejní střediska mají prioritně úkoly na úseku policejního vzdělávání, výcviku policistů a také policejního sportu. Středočeské školní policejní středisko se však postupně zapojilo do mnoha dalších projektů. Protože činností, které děláme a na kterých se podílíme, je opravdu mnoho, rozrostl se během 6 let mého působení, za podpory vedení středočeské policie, zejména pak pana ředitele generála Kučery, tým střediska. Dnes „šéfuji“ více než 40 policistům a 8 občanským zaměstnancům, přičemž zajímavostí je, že drtivou většinu mých podřízených tvoří muži – instruktoři služební přípravy a lektoři pořádkové policie. Školní policejní středisko má v Sadské kromě výukových a výcvikových prostor také ubytovnu s kapacitou 85 míst, která je v poslední době téměř stále plně využita – většinu ubytovaných tvoří frekventanti základní odborné přípravy, volná místa obsazují účastníci kurzů a výcviků. Při výuce a výcviku používáme moderní zařízení, ať už jde o kamerový systém, interaktivní tabule, počítačové učebny, výcvikové figuríny, nebo o tělocvičnu s posilovnou a taktické místnosti.

Co berete za svůj „největší“ úspěch za dobu fungování policejního střediska?

Myslím si, že jedním z mých hlavních a důležitých počinů v rámci vzdělávání policistů, je vybudování efektivního vzdělávacího procesu v rámci nástupní přípravy a řízené praxe policistů, které jsou po nástupu k Policii ČR v základní odborné přípravě (ZOP), tedy se připravují na výkon služby a získávají první důležitou kvalifikaci pro výkon služby v pořádkové nebo dopravní policii. Policisté u nás tráví maximum času z celkové dotace pro tyto části ZOP a snažíme se jim výuku a výcvik připravit a realizovat tak, aby měli dostatek prostoru pro získávání potřebných znalostí pro reálný výkon služby. I když je to mnohdy náročné pro stálý personál střediska, dělíme policisty do menších výukových skupin, aby se jim lektoři a instruktoři mohli lépe věnovat, a aby si policisté sami zkoušeli své reakce a aplikovali své teoretické znalosti do praktických situací. Je to do jisté míry „škola hrou“ v tom nejlepším slova smyslu – policisté nesedí pasivně v učebně, ale dáváme jim možnost být aktivní, přemýšlet nad simulovanými situacemi, které vycházejí z těch reálných, které se v běžné službě dějí. Modelové situace, které frekventanti ZOP řeší, v sobě kombinují nutnost znát policejní právo, základy trestního práva a kriminalistiky, s taktikou zákroku a schopností komunikace v určité, mnohdy zátěžové, situaci. Nedílnou součástí výuky je administrativní zpracování věci, ale také výcvik na střelnici či v tělocvičně, zaměřený na používání zbraně a donucovacích prostředků. Podle mého názoru by ani toto nestačilo, pokud by modelové situace a jejich řešení nebylo analyzováno, často i s pomocí pořízeného videozáznamu. Na vyhodnocení se podílí nejen lektoři pořádkové a dopravní policie, ale také instruktoři – odborníci na taktiku zákroků, střelbu a použití donucovacích prostředků, a kriminalistický technik ve výslužbě, což je jedna z rarit našeho střediska – působení odborníků dříve sloužících na SKPV.

Čeho si nejvíce, mimo jiné, ceníte na svých podřízených?

To, co považuji za důležité, je to, že lektoři a instruktoři sloužili před příchodem do střediska na výkonných článcích policie, ať už šlo o obvodní oddělení, dopravní inspektorát či SKPV, a i nyní absolvují stáže nebo jednorázové služby v běžném výkonu, aby neustále „drželi krok“ se současnými policejními trendy. Modelové situace jsou mnohdy převzaté přímo z výkonu služby, který průběžně sledujeme, tedy se reálně staly, a považujeme za důležité, aby si je frekventanti zkoušeli v době své přípravy, neboť se kdykoliv ve výkonu služby mohou stát znovu. Reagujeme tedy ve vzdělávání a výcviku na běžné situace a problémy z policejní reality.

Co je hlavní náplní práce policejních instruktorů?

Instruktoři služební přípravy vedou výcvik policistů po celém Středočeském kraji, ať už jde o výcviky střelecké, taktické nebo k použití donucovacích prostředků. A nejen to, mnohde zajišťujeme na základě dohody také výcvik strážníků obecní (městské) policie.

Naši instruktoři se také intenzivně věnují výcviku relativně nového typu policistů, a to členům tzv. prvosledových hlídek. Jde o policisty, kteří mají proti běžnému výkonu služby specifické poslání, a to zákroky proti nebezpečným pachatelům, ke kterým by měli dojíždět jako první. Kromě toho, že policisté prvosledových hlídek mají specifickou výstroj a výzbroj, potřebují také specifický výcvik, kteří instruktoři střediska připravují a realizují. Sami instruktoři se samozřejmě neustále vzdělávají a sledují novinky v oblasti taktické a střelecké.

Realizujeme také řadu kurzů, které slouží dalšímu vzdělávání policistů v průběhu jejich služby. Vyzdvihla bych kurz Taktika zákroků pro SKPV, který je ryze „náš“, připravili jsme ho vyloženě pro potřeby kriminalistů působících v terénu a zabývajících se realizací pachatelů zejména násilné a drogové trestné činnosti. Jsme také jediné školní policejní středisko v ČR, které má možnost realizovat kurzy pro policisty z celé ČR. Jde o kurz Výslech dětského svědka určený policistům pracujícím s dětmi a mládeží, a dále o kurz pro používání videokonferenčního zařízení při úkonech trestního řízení. U zrodu tohoto kurzu jsem byla a jsem ráda, že můžeme předávat praktické zkušenosti s použitím moderního technického zařízení policistům z celé republiky. Obecně jsem toho názoru, že je potřeba jít s dobou a že do policejních činností je třeba zavádět moderní prvky a technologie. A nejen do policejních činností, ale i do „zázemí“ pro policisty. Proto se podílím i na projektech, jako je e-shop pro výdej spotřebního materiálu pro jednotlivá oddělení policie nebo e-shop s výstrojními součástkami, se kterým jsme ve středních Čechách začali a nyní se šíří do celé ČR.

Co ještě byste chtěla za školní policejní středisko vyzdvihnout?

Je toho hodně, co naše středisko realizuje, nebo na čem se podílí. V oblasti policejního sportu dlouhodobě realizujeme středočeské sportovní přebory, ale také jsme už 3x připravili a organizovali Policejní mistrovství ČR v policejním víceboji, ke kterému využíváme krásného prostředí v okolí střediska (Jezero, les), ale také současné vybavení střediska pro sport, mimo jiné lezecký trenažér Jakub, pro který máme vyškolené instruktory pro práce ve výškách. Jako určitá forma odměny za celoroční práci je pro středočeské policisty organizován přebor v dračích lodích, který proběhl už 4x a na Jezeře v Sadské se jej účastní při dvoudenní akci téměř 500 policistů. Bez skvělého týmu instruktorů a lektorů by žádná z těchto velkých sportovních a organizačně náročných akcí nemohla proběhnout, za což mému týmu patří velký dík.

Instruktoři střediska jsou členy čestné jednotky krajského ředitelství, která zajišťuje nejrůznější ceremoniály, ať už jsou to slavnostní přísahy nových policistů, vyhlášení různých soutěží či udělování medailí, ale také pietní akty či služební pohřby. Koordinovat čestnou jednotku mi přineslo další poznání a zkušenosti v oblasti organizace policejních ceremoniálů.

Snad už jen ve zkratce další projekty a činnosti, kterých se účastníme nebo je přímo organizujeme – náborové kempy pro uchazeče o služební poměr, náborový projekt s charitativním cílem Přes bariéry s policií, vzdělávací projekt Středočeského kraje Nebezpečný útočník ve škole, různé preventivní a prezentační programy např. pro školy, obce, apod., krátkodobá výuka zaměřená na sebeobranu pro různé skupiny osob (např. zaměstnanci úřadů práce), příprava a realizace součinnostních cvičení složek IZS zaměřených na zákrok proti pachateli trestné činnosti (nebezpečnému pachateli). To zdaleka není vše – kromě vzdělávání a výcviku policistů zajišťujeme jako garanti také ozdravné pobyty policistů dané zákonem, 90% policistů střediska je členem pořádkové jednotky nebo antikonfliktního týmu, a účastní se tak mnoha bezpečnostních opatření.

Své sympatie k právu mohu uplatnit jako předseda poradní komise ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Tuto funkci zastávám už více než 5 let a moc mě baví a rozšiřuje mi obzory v oblasti správního, trestního a služebního práva.

A několik posledních slov závěrem?

Závěrem si troufám říci, že vzdělávání a výcvik jsou nedílnou součástí policejního života a nesmí být opomíjeny. I proto mám kromě plnění krátkodobých cílů i dva velké – postupně dokončit modernizaci budovy střediska a vybudovat vedle současných taktických místností pro výcvik velký taktický polygon, ve kterém budou moci cvičit nejen středočeští policisté, ale také hasiči nebo záchranáři, ať už samostatně, nebo při společných výcvicích.

 

Moc děkuji za Váš čas a přeji jen samé úspěchy ať už v pracovním, nebo v soukromém životě.

 

por. Bc. Petra Potočná
tisková mluvčí P ČR Nymburk