Statistika kriminality od 1. 1. do 31. 1. 2020

STATISTIKA TRESTNÉ ČINNOSTI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI V OBDOBÍ OD 1. LEDNA DO 31. LEDNA 2020

Za období od 1. ledna do 31. ledna 2020 bylo zaevidováno v rámci Středočeského kraje 1 935 trestných činů. Oproti roku 2019 ve stejném období, došlo ke zvýšení celkové kriminality o 10 trestných činů.

Z celkového počtu (1 935) statisticky evidovaných trestných činů ve sledovaném období převládá obecná kriminalita s 1 372 trestnými činy, což je o 99 více, než za stejné období v roce 2019. V oblasti hospodářské trestné činnosti došlo ve zmiňovaném období roku 2020 k poklesu o 75 případů než v roce 2019.

V rámci Středočeského kraje jsou s nejvyšším počtem evidovaných trestných činů územní odbory Kladno (250), Mladá Boleslav (217) a Praha venkov-JIH (193). Nejnižší počty trestných činů jsou v tomto období evidovány na územních odborech Rakovník (75), Kutná Hora (78) a Praha venkov-ZÁPAD (118).


Obecná kriminalita představuje nejvýznamnější část celkové kriminality, o čemž svědčí její podíl na celkové kriminalitě. Obecná kriminalita v sobě představuje jak formu násilného jednání, tak i formy nenásilné, které svoji společenskou nebezpečností významně ovlivňují veřejné mínění občanů o své bezpečnosti.

Pod pojem obecné kriminality zařazujeme všechny trestné činy, které dělíme:

  • násilná trestná činnost
  • mravnostní trestná činnost
  • majetková trestná činnost
  • ostatní (např. trestná činnost mládeže a páchané na mládeži)

http://www.policie.cz/clanek/adresa-pro-pisemny-styk-952950.aspx

Hospodářská kriminalita je ve své podstatě kriminalitou nenásilnou s mimořádným sociálním a ekonomickým dopadem na vnitřní stabilitu státu.

Pod pojem hospodářské kriminality spadají trestné činy z oblasti daní a poplatků, účetnictví, padělání peněz, směnek, šeků a platebních karet, korupce, legalizace výnosů z trestné činnosti neboli tzv. praní špinavých peněz, úpadkové delikty, trestné činy související s veřejnými soutěžemi a dražbami, ale také protiprávní jednání v oblasti životního prostředí a ochrany autorských a průmyslových práv. Z majetkových deliktů jsou především známy případy tak zvaného tunelování bank a kampeliček, různé formy zpronevěr (defraudací) a podvodů. V souvislosti s rozvojem vědy a techniky nabývá v poslední době na významu i boj proti počítačové kriminalitě.

Rozsah této trestné činnosti neustále roste, má charakter organizovaného zločinu s mezinárodním prvkem; charakteristickým rysem je vysoká latence.

http://www.policie.cz/clanek/odbor-hospodarske-kriminality-adresa-pro-pisemny-styk.aspx