Statistika kriminality od 1. 1. do 30. 9. 2018

STATISTIKA TRESTNÉ ČINNOSTI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

V OBDOBÍ OD 1. LEDNA DO 30. ZÁŘÍ 2018

 

Za období od 1. ledna do 30. září 2018 bylo zaevidováno v rámci Středočeského kraje 14 986 trestných činů. Oproti roku 2017 ve stejném období, došlo ke snížení celkové kriminality o 621 trestných činů. Z celkového počtu (14 986) statisticky evidovaných trestných činů ve sledovaném období převládá obecná kriminalita s 10 949 trestnými činy, což je o 550 méně, než za stejné období v roce 2017. V oblasti hospodářské trestné činnosti rovněž došlo ve zmiňovaném období roku 2018 k poklesu o 73 případů než v roce 2017.

 

 

 

V rámci Středočeského kraje jsou s nejvyšším počtem evidovaných trestných činů územní odbory Kladno (2 140), Mladá Boleslav (1 611) a Praha venkov-JIH (1 565). Nejnižší počty trestných činů jsou v tomto období evidovány na územních odborech Rakovník (569), Kutná Hora (621) a Praha venkov-ZÁPAD (854).

 


Obecná kriminalita představuje nejvýznamnější část celkové kriminality, o čemž svědčí její podíl na celkové kriminalitě. Obecná kriminalita v sobě představuje jak formu násilného jednání, tak i formy nenásilné, které svoji společenskou nebezpečností významně ovlivňují veřejné mínění občanů o své bezpečnosti.

Pod pojem obecné kriminality zařazujeme všechny trestné činy, které dělíme:

  • násilná trestná činnost
  • mravnostní trestná činnost
  • majetková trestná činnost
  • ostatní (např. trestná činnost mládeže a páchané na mládeži)

http://www.policie.cz/clanek/adresa-pro-pisemny-styk-952950.aspx

 

Hospodářská kriminalita je ve své podstatě kriminalitou nenásilnou s mimořádným sociálním a ekonomickým dopadem na vnitřní stabilitu státu.

 

Pod pojem hospodářské kriminality spadají trestné činy z oblasti daní a poplatků, účetnictví, padělání peněz, směnek, šeků a platebních karet, korupce, legalizace výnosů z trestné činnosti neboli tzv. praní špinavých peněz, úpadkové delikty, trestné činy související s veřejnými soutěžemi a dražbami, ale také protiprávní jednání v oblasti životního prostředí a ochrany autorských a průmyslových práv. Z majetkových deliktů jsou především známy případy tak zvaného tunelování bank a kampeliček, různé formy zpronevěr (defraudací) a podvodů. V souvislosti s rozvojem vědy a techniky nabývá v poslední době na významu i boj proti počítačové kriminalitě.

Rozsah této trestné činnosti neustále roste, má charakter organizovaného zločinu s mezinárodním prvkem; charakteristickým rysem je vysoká latence.

http://www.policie.cz/clanek/odbor-hospodarske-kriminality-adresa-pro-pisemny-styk.aspx