Základní činnosti cizinecké policie | PČR

Služba cizinecké policie je vysoce specializovanou složkou Policie České republiky, která plní úkoly související s odhalováním nelegální migrace, uplatňování represivních opatření vůči cizincům zdržujícím se na území České republiky v rozporu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, plněním úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a přímo použitelných právních předpisů Evropského společenství a řešení trestné činnosti spáchané v souvislosti s překračováním státních hranic a s přeshraniční trestnou činností.


Ředitelství služby cizinecké policie je ve vymezeném rozsahu řídícím, metodickým a kontrolním pracovištěm s působností na celém území České republiky a je přímo podřízeno Policejnímu prezídiu ČR.

Ředitelství se podílí na plnění základních úkolů při ochraně vnějších hranic České republiky zejména:

 • zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv
 • provádí pobytovou kontrolu
 • řídí a kontroluje činnost odborů cizinecké a jejich dislokovaná pracoviště
 • provozuje zařízení pro zajištění cizinců
 • provádí eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v souvislosti s průvozem cizinců přes území
 • provádí úkony v souvislosti se zajištěním za účelem správního vyhoštění, zjišťování totožnosti cizince nebo plnění závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy
 • rozhoduje ve správním řízení jako odvolací orgán
 • rozhoduje o označení osoby za nežádoucí
 • provozuje informační systémy v rozsahu své působnosti
 • zabezpečuje cestovní a přepravní doklady a uděluje výjezdní vízum pro cizince vyhošťovaného z území
 • rozhoduje o udělení víza nebo povolení vstupu na území v případech žádostí o odstranění tvrdosti správního vyhoštění.

Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

Odbor cizinecké policie je výkonným pracovištěm s územně vymezenou působností. Ve vymezeném rozsahu je řídícím, metodickým a kontrolním pracovištěm. Odbor cizinecké policie plní úkoly policie v rozsahu daném právními předpisy.

Podílí se zejména na plnění základních úkolů při pátrání, odhalování, objasňování a dokumentaci trestné činnosti v oblastech boje proti nelegální migraci a přeshraničního protiprávního jednání, odhaluje, oznamuje a projednává přestupky a správní delikty ve vymezeném rozsahu. Provádí kontroly dodržování pobytového režimu, zajišťuje eskortní činnost a rozhoduje o správním vyhoštění cizinců. Co se týká správního vyhoštění, tak v posledních letech jde především o správní vyhoštění z důvodu zaměstnání cizince bez platného oprávnění k pobytu nebo povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání. Počet vydaných rozhodnutí o správním vyhoštění z výše uvedeného důvodu, má každoročně stoupající tendenci. Odbor cizinecké policie dále zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Spolupracuje a udržuje součinnost s dalšími útvary Policie České republiky a příslušnými orgány státní správy a samosprávy. Spolupracuje se zahraničními subjekty včetně orgánu ochrany státních hranic sousedních států a spolupůsobí při udržování vnitřního pořádku a bezpečnosti.

 

 

Hlavní úkoly odboru cizinecké policie

Odbor cizinecké policie v rámci své působnosti zejména:

 1. zajišťuje výkon státní správy ve věcech povolování vstupu, pobytu a ukončování pobytu cizinců
 2. provádí pobytovou kontrolu
 3. plní úkoly v trestním řízení ve vymezeném rozsahu
 4. odhaluje, oznamuje a projednává přestupky a správní delikty ve vymezeném rozsahu
 5. zajišťuje cizince ve stanovených případech
 6. provádí opatření k osobám a věcem
 7. plní úkoly na úseku pátrání po osobách a věcech
 8. podílí se na plnění úkolů vyplývajících z readmisních dohod a nařízení Rady evropského společenství č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států
 9. provádí ve vymezeném rozsahu úkony k žadatelům o mezinárodní ochranu a žadatelům o poskytnutí dočasné ochrany
 10. vede statistiky v oblasti kontroly dokladů
 11. předává informace a poskytuje nezbytnou součinnost Veřejnému ochránci práv
 12. podílí se na plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv
 13. spolupracuje s jinými organizačními články policie, Armádou České republiky, orgány státní správy a samosprávy, právnickými a fyzickými osobami
 14. sleduje a průběžně analyzuje vývoj v oblasti migrace v rámci svého teritoria
 15. odhaluje padělané a pozměněné, zneužité a smyšlené veřejné a další listiny, doklady a ceniny
 16. zpracovává odborné posouzení pravosti veřejných a dalších listin, dokladů a cenin
 17. zajišťuje plnění úkolů na úseku pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb.)
 18. plní úkoly v trestním řízení, zejména v přípravném trestním řízení a provádí zkrácené přípravné řízení v rámci stanovené věcné příslušnosti
 19. zajišťuje plnění úkolů na úseku dočasné ochrany stanovené právními předpisy a úkolů k žadatelům o azyl v souladu s Dublinskou úmluvou a stanoveným právním předpisem
 20. zajišťuje plnění úkolů v oblasti vyhodnocení pravosti dokladů, veřejných listin a cenin, zajišťuje specializované odborné činnosti na úseku vyhodnocování cestovních dokladů a jiných dokladů cizinců, dokladů vydávaných v souvislosti s překračováním vnějších a vnitřních schengenských hranic a s povolováním vstupu a pobytu cizinců na území Schengenské dohody.

Historie

V roce 1935 byla ministerstvem vnitra oficiálně zřízena letecká hlídka, která střežila vzdušný prostor nad Českou republikou. Rok poté byla vytvořena i pozemní stráž, která byla nazvána Stráž obrany státu. Jejím úkolem bylo střežit hranice, vykonávat zpravodajskou službu a také chránit důležité budovy a objekty. V období 2. světové války tyto úkoly převzali Němci, konkrétně jednotky SS a gestapo.

Po roce 1945 bylo obnoveno letectvo a vytvořila se Finanční stráž. Systém ostrahy hranic započal v roce 1948. Tehdy začalo vojenské střežení hranice, které se udrželo do roku 1989. Pohraničníci a celníci měli pohyb osob přes hranice pod neustálou kontrolou. Výše uvedení strážci zákona prováděli kontroly na hraničních přechodech při vstupu na území státu, ale i při opouštění Československa. Veškerou cizineckou agendu tehdy spravovala Správa pasů a víz a střežením hranic byli pověřeni pohraničníci. Oba výše zmiňované útvary byly následně po roce 1989 transformovány a byla vytvořena Služba cizinecké a pohraniční policie a následně Služba cizinecké policie. 

Od roku 2007 je Česká republika součástí schengenského prostoru a veškeré kontroly na pozemních hranicích byly zrušeny (viz tzv. Schengenská dohoda). Od 1. ledna 2011 byla reorganizována republiková, liniově řízená Služba cizinecké policie, kdy byla zrušena všechna oblastní ředitelství Služby cizinecké policie a byly vytvořeny odbory cizinecké policie jednotlivých krajských ředitelství policie. Odbory působí na celém teritoriu kraje a skládají se z oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, oddělení dokladů a specializovaných činností, oddělení pobytových agend a oddělení dokumentace.

Nelegální migrace

Nelegální migrace v celorepublikové statistice v 1. pololetí roku 2019:

Od ledna do června 2019 bylo při nelegální migraci zjištěno celkem 2.700 osob. Z tohoto počtu bylo 202 osob zjištěno na vnější schengenské hranici a 2.498 při nelegálním pobytu. Při porovnání se stejným obdobím roku 2018 došlo celkově k nárůstu o 324 osob. Nárůst je daný hlavně zvýšenou kontrolní činností.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí PČR