Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

Ministerstvo vnitra vyhlásilo „Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019“. Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2019 může být kraj, obec nebo DSO. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Podrobný postup pro žadatele je uveden v „Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2019“, a v tzv. Metodických doporučení. Další podrobnosti a výše zmiňované dokumenty naleznete na: https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2019.aspx.

 

Termín pro podání žádosti je stanoven do 15. února 2019 prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra (6bnaawp).

 

Elektronické vyplnění žádosti probíhá prostřednictvím webové aplikace https://isprofin.mfcr.cz/rispf a vygenerované „Žádosti“ se odesílají prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra (6bnaawp). Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel. Pokud v Žádosti budou shledány formální nedostatky, bude vyřazena. Takový projekt nebude dále posuzován a nebude finančně podpořen.

Případné další informace Vám poskytne konzultant Odboru prevence kriminality MV ČR, Mgr. Adolf Polák, tel: 974 832 381, e-mail: adolf.polak@mvcr.cz nebo krajský koordinátor prevence kriminality, JUDr. Milan Fára, tel: 257 280 424, e-mail: faram@kr-s.cz.

 

Středočeský kraj v této souvislosti pořádá za účasti konzultanta Odboru prevence kriminality MV ČR pro Středočeský kraj, Mgr. Adolfa Poláka, metodické setkání k dotačnímu řízení. Metodické setkání je určeno především pro koordinátory prevence kriminality na místní úrovni a pověřené osoby v oblasti prevence kriminality.   Metodické setkání se uskuteční v  pondělí 7. ledna 2019 od 9.00 hod. v budově KÚ Stč. kraje v zasedací místnosti č. 1088, Zborovská 11, Praha 5.

Zájemci o metodické setkání se mohou hlásit do pátku 4. ledna 2018 do 8 hod. na e-mail: faram@kr-s.cz.